Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje shromažďované pro následující účely a využívající následující služby:Analytics

Google Analytics a Facebook Ads sledování konverzí reklam (Facebook pixel)

Osobní informace: cookies; data o použití


Kontaktní údaje uživatele

Seznam adresátů nebo newsletter

Osobní informace: země; emailová adresa


Zobrazení obsahu z externích platforem

YouTube video widget

Osobní informace: cookies; data o použití


Sledování infrastruktury

Uptime Robot

Osobní údaje: různé typy dat, uvedené v zásadách ochrany osobních údajů služby


Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tlačítko Facebook Like a social widgety a tlačítko Twitter Tweet a social widgety

Osobní informace: cookies; data o použití


Správa kontaktů a odesílání zpráv

Amazon Simple Email Service

Osobní informace: emailová adresa

SendinBlue Email

Osobní informace: cookies; data o použití; emailová adresa


Registrace a ověření účtu

Přímá registrace

Osobní informace: země; emailová adresa; jazyk


Remarketing a behaviorální cílení


Google Ads remarketing, Facebook remarketing, remarketing pomocí Google Analytics a Twitter remarketing

Osobní informace: cookies; data o použití

Facebook Custom Audience a Twitter Tailored Audiences

Osobní informace: cookies; emailová adresa


Protekce proti SPAM

Akismet

Osobní údaje: různé typy dat, uvedené v zásadách ochrany osobních údajů služby

Google reCAPTCHA

Osobní informace: cookies; data o použití

Kontaktní informace

Majitel a správce dat

Ondřej Peška
Bří. Čapků 30
78701 Šumperk ( Česká Republika )

Kontaktní email: info@darksheep.biz
Kompletní Zásady ochrany osobních údajů
Majitel a správce dat


Ondřej Peška
Bří. Čapků 30
78701 Šumperk ( Česká Republika )

Kontaktní email: info@darksheep.biz


Typy shromažďovaných údajů


Mezi typy osobních údajů, které tato aplikace shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: e-mailová adresa; země; cookies; data o použití; jazyk.

Veškeré informace o každém typu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech tohoto dokumentu nebo ve specifických vysvětlujících textech zobrazených před polem pro shromažďování údajů. Osobní údaje mohou být volně poskytovány uživatelem nebo, v případě dat o používání, shromažďovány automaticky při používání této aplikace.
Není-li stanoveno jinak, všechna data požadovaná touto aplikací jsou povinná. Neposkytnutí těchto dat může této aplikaci znemožnit poskytování jejích služeb. V případech, kdy tato aplikace výslovně uvádí, že některá data jsou nepovinná, mohou uživatelé volně sdělovat tato data, aniž by to mělo dopad na dostupnost nebo fungování služby. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, mohou kontaktovat majitele. Jakékoli použití cookies - nebo jiných sledovacích nástrojů - touto aplikací nebo majiteli služeb třetích stran používaných touto aplikací slouží k poskytování služby požadované uživatelem a dalších účelů, popsaných v tomto dokumentu a v zásadách cookies.

Uživatelé jsou odpovědní za jakékoli osobní údaje získané, publikované či sdílené třetí stranou prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytováním dat vlastníkovi.


Způsob a místo zpracování dat


Způsob zpracování

Majitel přijímá příslušná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, vyzrazení, úpravě či neoprávněnému zničení dat. Zpracování dat se provádí pomocí nástrojů, a to podle organizačních postupů a režimů striktně souvisejících s uvedenými účely. Kromě majitele mohou být v některých případech data přístupná určitým typům odpovědných osob zapojených do provozu této aplikace (správa, prodej, marketing, legislativa, systémová správa) nebo externím stranám (jako jsou poskytovatelé technických služeb, poštovní operátoři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenovaní vlastníkem jako zpracovatelé dat. Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoli vyžádán od majitele

Právní základy zpracování dat

Vlastník může zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů, pokud platí jedna z následujících podmínek:


 • uživatelé dali souhlas k jednomu nebo více specifickým účelům. Poznámka: Podle některých právních předpisů může být vlastníkovi povoleno zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel proti takovému zpracování nebude mít námitky (tzv. „opt-out“), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jakýkoli z následujících právních základů. To však neplatí, pokud se na zpracování osobních údajů vztahují evropské právní předpisy o ochraně údajů;

 • poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a/nebo pro jakékoli předsmluvní závazky z toho vyplývající;

 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou vlastník podléhá;

 • zpracování souvisí se zadáním, které je prováděno ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené vlastníkovi;

 • zpracování je nezbytné pro účely právních zájmů, sledovaných vlastníkem nebo třetí stranou.


Ve všech případech majitel ochotně pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se vztahuje na zpracování, a zejména to, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Místo zpracování

Údaje jsou zpracovávány v provozovnách vlastníka a na jakýchkoli jiných místech, kde se nacházejí strany, účastnící se zpracování dat.

V závislosti na poloze uživatele může přenos dat zahrnovat přenos dat uživatele do jiné země, než je země, ze které službu využívají. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování těchto přenesených dat, mohou uživatelé zkontrolovat sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů.

Uživatelé jsou rovněž oprávněni dozvědět se o právním základě předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním veřejným právem nebo zřízeným dvěma či více zeměmi, jako je OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých vlastníkem k ochraně jejich dat.

Pokud k takovému převodu dat dojde, mohou uživatelé zjistit více informací v příslušných částí tohoto dokumentu nebo se zeptat vlastníka pomocí adresy, uvedených v kontaktní části.

Doba uchování informací

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny.

A tedy:

 • osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi majitelem a uživatelem budou uchovány až do úplného splnění této smlouvy;

 • osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů vlastníka musí být uchovány po dobu nezbytnou pro splnění těchto účelů. Uživatelé mohou najít konkrétní informace týkající se oprávněných zájmů sledovaných vlastníkem v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním vlastníka.


Vlastník má možnost uchovat si osobní údaje po delší dobu, kdykoli uživatel udělil souhlas s takovým zpracováním, do doby, kdy tento souhlas bude odvolán. Majitel je dále povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to požadováno pro splnění zákonné povinnosti nebo na příkaz pravomoci.

Po uplynutí doby uchovávání dat budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na vymazání, právo na opravu a právo na přenos údajů proto nelze vymáhat po uplynutí této doby.


Účely zpracování datÚdaje týkající se uživatele jsou shromažďovány z důvodu, aby nejen majitel mohl poskytovat své služby, ale také z následujících důvodů: kontaktování uživatele, správa kontaktů a odesílání zpráv, interakce s externími sociálními sítěmi a platformami, sledování infrastruktury, ochrana proti SPAMu, registrace a autentizace, remarketing a behaviorální cílení, analytika a zobrazení obsahu z externích platforem.

Uživatelé mohou najít podrobné informace o důvodech zpracování informací a o konkrétních osobních údajích použitých pro daný účel v příslušných částech tohoto dokumentu.


Podrobné informace o zpracování osobních údajůOsobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívající následující služby:

Analytika

Služby obsažené v této části umožňují majiteli sledovat a analyzovat webový provoz a lze je použít k sledování chování uživatelů.

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba, poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Google využívá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání této aplikace, k přípravě reportů o jejích činnostech a jejich sdílení s ostatními službami Google.
Google může použít shromážděná data ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů
Opt Out; Irsko –
Zásady ochrany osobních údajů .

Sledování konverzí Facebook Ads (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)

Sledování konverzí Facebook Ads (Facebook pixel) je analytická služba poskytovaná společností Facebook, Inc., která spojuje data z reklamní sítě Facebook s akcemi prováděnými v této aplikaci. Pixel Facebook sleduje konverze, které lze připsat reklamám na Facebooku, Instagramu a Audience Network.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů . Privacy Shield participant.


Kontakt na uživatele

Mailing list nebo newsletter

Registrací do mailing listu nebo do newsletteru bude e-mailová adresa uživatele přidána do seznamu kontaktů těch, kteří budou dostávat e-mailové zprávy obsahující informace komerční nebo propagační povahy týkající se této aplikace. Vaše e-mailová adresa může být také přidána do tohoto seznamu v důsledku registrace do této aplikace nebo po provedení nákupu.

Shromážděné osobní údaje: země; emailová adresa


Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek této aplikace a komunikovat s nimi.
Tento typ služby může stále shromažďovat data webového provozu pro stránky, na kterých je služba nainstalována i přesto, že ji uživatelé nepoužívají.

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube je služba pro vizualizaci videoobsahu poskytovaná společností Google Inc., která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na tyto stránky.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů .


Monitorování infrastruktury

Tento typ služby umožňuje této aplikaci sledovat použití a chování jejích komponentů, aby bylo možné zlepšit její výkon, provoz, údržbu a odstraňování problémů.
Které osobní údaje jsou zpracovávány, závisí na vlastnostech a způsobu implementace těchto služeb, jejichž funkcí je filtrovat činnosti této aplikace.

Uptime Robot (Buzpark Bilisim Tarim Urunleri Sanayi Tic. Ltd. Sti.)

Uptime Robot je monitorovací služba poskytovaná společností Buzpark Bilisim Tarim Urunleri Sanayi Tic. Ltd. Sti.

Shromážděné osobní údaje: různé typy dat, uvedené v zásadách ochrany osobních údajů služby

Místo zpracování: Turecko –
Zásady ochrany osobních údajů .


Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tento typ služby umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek této aplikace. Interakce a informace získané prostřednictvím této aplikace vždy podléhají nastavení ochrany osobních údajů uživatele pro každou sociální síť. Tento typ služby může stále shromažďovat provozní data pro stránky, na kterých je služba nainstalována i přesto, že uživatelé nepoužívají. Doporučujeme se odhlásit z příslušných služeb, abyste se ujistili, že zpracovaná data v této aplikaci nejsou připojena zpět k uživatelskému profilu.

Tlačítko Facebook Like a socialní widgety (Facebook, Inc.)

Tlačítko Facebook Like a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Facebook poskytovanou společností Facebook, Inc.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů .

Tlačítko Twitter Tweet a sociální widgety (Twitter, Inc.)

Tlačítko Twitter Tweet a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Twitter poskytovanou společností Twitter, Inc.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů .


Správa kontaktů a odesílání zpráv

Tento typ služby umožňuje spravovat databázi e-mailových kontaktů, telefonních kontaktů nebo jakýchkoli jiných kontaktních informací pro komunikaci s uživatelem.
Tyto služby mohou také shromažďovat data týkající se data a času, kdy so uživatel zprávu zobrazil, a také kdy s ní uživatel interagoval, například kliknutím na odkazy obsažené ve zprávě.

Amazon Simple Email Service (Amazon)

Amazon Simple Email Service je služba pro správu e-mailových adres a odesílání zpráv poskytovaná společností Amazon.com Inc

Shromážděné osobní údaje: e-mailová adresa

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů .

SendinBlue Email (SendinBlue SAS)

SendinBlue je služba pro správu e-mailových adres a odesílání zpráv, kterou poskytuje společnost SendinBlue SAS.

Shromážděné osobní údaje: cookies; emailová adresa; data o použití

Místo zpracování: Francie –
Zásady ochrany osobních údajů .


Registrace a ověření

Registrací či ověřením uživatelského účtu uživatelé umožňují této aplikaci je identifikovat a poskytnout jim přístup k vyhrazeným službám. V závislosti na tom, co je popsáno níže, mohou třetí strany poskytovat registrační a ověřovací služby. V takovém případě bude mít tato aplikace přístup k některým datům uloženým těmito službami třetích stran pro účely registrace nebo identifikace.

Přímá registrace (tato aplikace)

Uživatel se zaregistruje vyplněním registračního formuláře a poskytnutím osobních údajů přímo do této aplikace.

Shromážděné osobní údaje: země; emailová adresa; jazykRemarketing a behaviorální cílení

Tento typ služby umožňuje této aplikaci a jejím partnerům informovat, optimalizovat a nabízet reklamu na základě dřívějšího použití této aplikace uživatelem. Tato aktivita se provádí sledováním údajů o používání a pomocí souborů cookie, informací, které se přenášejí na partnery, kteří řídí remarketingové a behaviorální cílení. Kromě jakéhokoli odhlášení, které nabízí některá z níže uvedených služeb, se uživatel může odhlásit od používání souborů cookie třetí stranou tím, že navštíví stránku Opt-out Network Advertising Initiative.

Google Ads Remarketing

Google Ads Remarketing
Google Ads Remarketing je remarketingová a behaviorální cílená služba poskytovaná společností Google LLC nebo Google Ireland Limited, v závislosti na místě, ze kterého je tato aplikace používána a která propojuje činnost této aplikace s reklamní sítí Google Ads a sítí DoubleClick Cookie.

Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společnosti Google pro personalizaci reklam na stránce
Nastavení reklam Google.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: Spojené státy americké –
Zásady ochrany osobních údajů
Opt Out; Irsko –
Zásady ochrany osobních údajů
Opt Out. Privacy Shield participant.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience je remarketingová a behaviorální cílená služba poskytovaná společností Facebook, Inc., která propojuje činnost této aplikace s reklamní sítí Facebook.

Shromážděné osobní údaje: cookies; emailová adresa

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů
Opt Out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing je remarketingová a behaviorální cílená služba poskytovaná společností Facebook, Inc., která propojuje činnost této aplikace s reklamní sítí Facebook.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů
Opt Out.

Remarketing with Google Analytics

Remarketing pomocí Google Analytics je remarketingová a behaviorální cílená služba poskytovaná společností Google LLC nebo Google Ireland Limited, v závislosti na poloze, do které je tato aplikace přistupována, která spojuje sledovací aktivitu prováděnou službou Google Analytics a jejími cookies s reklamní sítí Google a Doubleclick Cookie.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: Spojené státy americké –
Zásady ochrany osobních údajů
Opt Out; Irsko
Zásady ochrany osobních údajů . Privacy Shield participant.

Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

Twitter Remarketing je remarketingová a behaviorální cílená služba poskytovaná společností Twitter, Inc., která propojuje činnost této aplikace s inzertní sítí Twitter.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů
Opt Out.

Twitter Tailored Audiences (Twitter, Inc.)

Twitter Tailored Audiences je remarketingová a behaviorální cílená služba poskytovaná společností Twitter, Inc., která propojuje činnost této aplikace s inzertní sítí Twitter.

Shromážděné osobní údaje: cookies; emailová adresa

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů
Opt Out.


Protekce proti SPAM

Tento typ služby analyzuje provoz této aplikace a potenciálně obsahuje osobní údaje uživatelů s cílem filtrovat je z částí provozu, zpráv a obsahu, které jsou rozpoznány jako SPAM.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet je služba na ochranu proti spamu poskytovaná společností Automattic Inc.

Shromážděné osobní údaje: různé typy dat, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby

Místo zpracování: USA –
Zásady ochrany osobních údajů .

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA je služba ochrany proti spamu poskytovaná společností Google Inc.

Shromážděné osobní údaje: cookies; data o použití

Místo zpracování: Spojené státy americké –
Zásady ochrany osobních údajů ; Irsko –
Zásady ochrany osobních údajů .
Práva uživatelůUživatelé mohou uplatňovat určitá práva týkající zpracovávání svých dat majitelem.

Uživatelé mají zejména právo provádět následující akce:

 • Kdykoli zrušit svůj souhlas. Uživatelé mají právo odvolat souhlas, pokud již dříve souhlasili se zpracováním svých osobních údajů.

 • Mít námitky proti zpracovávání jejich dat. Uživatelé mají právo vznést námitky proti zpracovávání svých údajů, pokud je zpracovávání provedeno na jiném právním základě. Další podrobnosti jsou uvedeny v příslušné sekci níže.

 • Mít přístup k jejich datům. Uživatelé mají právo se dozvědět, zda jsou údaje zpracovávány vlastníkem, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii dat, která jsou předmětem zpracování.

 • Ověřit a upravit informace. Uživatelé mají právo ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo změnu.

 • Omezit zpracování jejich dat. Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit zpracování svých údajů. V takovém případě majitel nebude zpracovávat jejich data za žádným jiným účelem než k jejich uložení.

 • Nechat své osobní údaje smazat nebo je jinak odstranit. Uživatelé mají za určitých okolností právo na vymazání svých údajů.

 • Obdržet svá data a nechat je přenést na jiné zařízení. Uživatelé mají právo obdržet svá data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez překážek transferovat na jiné zařízení. Toto ustanovení je platné za předpokladu, že údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na souhlasu uživatele a na smlouvě, jíž je uživatel součástí, nebo na jeho předsmluvních závazcích.

 • Podat stížnost. Uživatelé mají právo podat žalobu u svého příslušného orgánu pro ochranu údajů.Podrobnosti o právu na vznesení námitky na zpracování informací

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu úředního orgánu svěřeného vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů sledovaných vlastníkem, mohou uživatelé proti takovému zpracování vznést námitku tím, že poskytnou odůvodnění jejich konkrétní situace.

Uživatelé musí vědět, že pokud by však jejich osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti takovému zpracování vznést námitku kdykoli, aniž by poskytly jakékoli odůvodnění. Chtějí-li se dozvědět, zda vlastník zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou se uživatelé odkazovat na příslušné části tohoto dokumentu

Jak uplatnit tato práva

Jakékoli žádosti o uplatnění uživatelských práv mohou být směřovány k vlastníkovi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze vyřídit bezplatně a majitel je vyřizuje co nejdříve, jak je to možné a vždy do jednoho měsíce od data doručení.


Zásady zpracování cookiesTato aplikace používá cookies. Chce-li se uživatel dozvědět více informací o oznámení cookies, měl by se uživatel seznámit se
zásadami cookies.


Další informace o shromažďování a zpracování datPrávní kroky

Osobní údaje uživatele mohou být použity k právním účelům majitelem u soudu nebo ve fázích vedoucích k možnému právnímu jednání vyplývajícímu z nesprávného použití této aplikace nebo souvisejících služeb. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že od vlastníka může být požadováno zveřejnění osobních údajů na žádost orgánů veřejné moci.

Dodatečné informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace poskytnout uživateli na požádání další a kontextové informace, týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly), pro tento účel se používají jiná osobní data (například IP adresa).

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další informace týkající se shromažďování nebo zpracování osobních údajů lze kdykoli požadovat po majiteli. Doporučujeme přečíst si kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Způsoby zpracovávání požadavků „Nesledovat“

Tato aplikace nepodporuje požadavky „Nesledovat“. Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, která používá, splňuje požadavky „Nesledovat“, přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Majitel si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů tak, že na této stránce a případně v rámci této aplikace upozorní své uživatele a/nebo - pokud je to technicky a právně proveditelné - zaslání oznámení uživatelům prostřednictvím kontaktních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste tuto stránku často kontrolovali s odkazem na datum poslední změny uvedené dole.

Pokud by změny ovlivnily zpracovatelské činnosti prováděné na základě souhlasu uživatele, musí majitel obdržet nový souhlas uživatele.


Definice a právní reference

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými informacemi - včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Data o použití

Informace shromažďované automaticky prostřednictvím této aplikace (nebo služeb třetích stran používaných v této aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří tuto aplikaci používají, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žádosti, způsob použitý k odeslání žádosti na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému využívaného uživatelem, různé časové údaje (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě, kterou aplikace sleduje, se zvláštním odkazem na pořadí navštívených stránek a dalších parametrů o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Jednotlivec používající tuto aplikaci, který se shoduje se subjektem údajů, pokud není uvedeno jinak.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.

Zpracovatel dat (nebo správce dat)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce dat (nebo majitel)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této aplikace. Správce dat, není-li uvedeno jinak, je majitelem této aplikace.

Tato aplikace

Prostředky, kterými se shromažďují a zpracovávají osobní údaje uživatele.

Služba

Služba poskytovaná touto aplikací, jak je popsána v relativních podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na tomto webu/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)

Není-li uvedeno jinak, veškeré reference v tomto dokumentu na Evropskou unii zahrnují Evropskou unii, všechny její stávající členské státy a Evropský hospodářský prostor.

Soubory cookie

Malá část dat uložená v zařízení uživatele.Legislativní informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno na základě ustanovení více právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů).

Tato zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně této aplikace, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.